Statut

Stowarzyszenia WOŁOMIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

STATUT PDF

REJESTR

Aktualny odpis KRS (22.10.22r.)

STATUT Wołomińskie Towarzystwo Tenisowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie o nazwie Wołomińskie Towarzystwo Tenisowe zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem i posiada osobowosc prawna.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wołomin.
 3. W celu realizacji swoich zadań Statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz tworzenia innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych

celach i zasadach działania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z) Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.2) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia

 • 5
 1. Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie, rozwijanie i propagowanie tenisa ziemnego. innych form sportu i wychowania fizycznego wśród swoich członków oraz w środowisku społeczeństwa Wołomina i okolic. 2. Do osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie dąży przez

Prowadzenie działalności związanej z rozwojem fizycznym.

Propagowanie i poszerzanie świadomości prozdrowotnej

Utrzymanie i rozbudowę obiektów sportowych, organizowanie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży

Organizowanie zajęć rekreacyjnych

Organizowanie obozów sportowych

Udział i prowadzenie zawodów sportowych i rozgrywek

Współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej „związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, sportowymi i społecznymi.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 6 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. W tym także obcokrajowcy. 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych, b. uczestników c. honorowym
 • 7 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, która

złoży pisemną deklarację. uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd. 2. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która

złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców albo prawnych opiekunów, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na

wniosek Zarządu. Przysługują mu wszystkie prawa członka zwyczajnego, jednakże nie ma on żadnych obowiązków.

 • 9 Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, organizacje i instytucje, które

świadczą pomoc materialną dla Stowarzyszenia.

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu wybierać i być wybieranym do

wszystkich organów Stowarzyszenia, prawo to nie przysługuje członkom uczestnikom oraz członkom wspierającym.

S 11 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków. c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, d.godne i etyczne postępowanie oraz stosowanie zasady fair-play w aktywności

sportowej i działalności społecznej e. wykazywanie dbałości o majątek Stowarzyszenia f. regularne opłacanie składek w wysokości ustalanej przez Walne Zebranie g. propagowanie nienagannego trybu życia zapewniającego tężyznę i fizyczną i

sprawność h. reprezentowanie barw Stowarzyszenia w szlachetnej rywalizacji sportowej.

 • 12 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na

ręce Zarządu, b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub

innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy. – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień

i uchwał władz Stowarzyszenia, – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d. Śmierci członka 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 13 Władzami Stowarzyszenia są: a. Walne Zebranie Członków, b. Zarząd c. Komisja Rewizyjna.
 • 14 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w

głosowaniu jawnym zwykła większościa głosów. Walne Zebranie może zdecydować

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym možna powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 • 15 Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 • 16 Władze Stowarzyszenia wybierane są na czas nieokreślony.

Walne Zebranie Członków

 • 17 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co dwa lata jako sprawozdawcze, i co

cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych członków. Uchwały Walnego Zebrania wymagają większości 2/3 głosów w sprawach: a. zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia b. nadania członkostwa honorowego c. uchwał o wykluczenie członka

 1. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej. c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od

daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 • 18 Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 
 2. uchwalanie zmian statutu. 
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

e, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
 2. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku, h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 

 1. podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych statutem do

kompetencji innych władz Stowarzyszenia j. ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej k. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia 1. ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat

Zarząd

 • 19 1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków. W tym prezesa wybieranego na pierwszym

posiedzeniu zarządu.

 1. W głosowaniu przy równej liczbie głosów, decydujący głos przypada Prezesowi

Zarządu. 3. W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Zarządu. Zarząd ma

prawo dokooptowania nowego członka, z tym, że ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru członków Zarządu.

 • 20 Do kompetencji Zarządu należy: a. kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia,
 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
 3. przygotowywanie regulaminów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych 
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • 21
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego wybieranego

na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 • 22 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z ocena działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium

Zarządowi, e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub

bezczynnego członka Zarządu, f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nic zwołania Walnego Zebrania

Członków przez Zarząd w określonym terminie

S 23 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym

 • 24 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 25 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a składki członkowskie. b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej. c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty d. dochody z majątku stowarzyszenia, e. dochody z imprez i działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami. 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia

podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

 • 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach

przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, g. zwoływanie Walnego Zebrania, h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

majątkowych, uprawnionych jest każdy z członków zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 27 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • 28 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

STATUT PDF

REJESTR

Aktualny odpis KRS (22.10.22r.)